Správa za rok 2022

V roku 2022 sme očakávali v post-pandemickom období obnovenie aktivity, avšak táto bola nižšia ako v roku 2021. Vlastnými silami sme odpracovali 225 osobo-dní (vlani 249), iní účastníci 63 (vlani 151) na spolu 110 akciách dokumentovaných 101 technickými denníkmi. Zmapovalo sa 1462.47 m (vlani 634).
Zmeny nastali v štruktúre činnosti. Prehĺbil sa odstup najaktívnejších členov (súčasne aj najstarších) od tých, ktorí sa podieľajú na aktivite symbolicky. Nepodarilo sa žiaľ oživiť záujem o samostatný zber údajov a mapovanie u zamestnancov a študentov UPJŠ. Preto dochádza k redukcii aktivít súvisiacich s vedou. Vraciame sa ku klasickej speleológii, teda prieskumu a mapovaniu. Preto v r. 2022 sme sa koncentrovali na cca 3-4 hlavné lokality a tie aktivity, ktoré neprinášali efekt, sa utlmili.

Dosiahnuté výsledky na jednotlivých lokalitách:
Čertova diera a systém jaskyne Domica-Baradla

Na základe dosiahnutých výsledkov za 10 rokov nám boli od Správy slovenských jaskýň zapožičané kľúče od uzáveru Čertovej diery. V oblasti prístupu do  ostatných častí jaskyne sa situácia nezmenila, prieskum je možný iba počas pracovnej doby zamestnancov SSJ. Pokračovali sme v mapovaní doteraz nezmapovaných častí, resp. tam kde je pôvodná mapa neúplná a nepresná. Mapovali sme v oblasti „odvodňovacej štôlne“ a v Čertovej diere, s víziou pripojenia lokalít Izolátor a Líščia diera. Pracovali sme prevažne v dvojici Hochmuth – Mikloš klasickými pomôckami, stabilizáciou bodov a využitím softwaru ABISSO. V oblasti Kečovskej chodby sa práce na výkope spolu s o.s. Prešov utlmili. Vykonali sme revíziu hydrologických profilov a servis všetkých 7 prístrojov MARS i staníc Comet s istou redukciou. Do tlače pripravili príspevok o povodni v r. 2021 a jej prejave na našich stanovištiach.

V jaskyni Líščia diera sme uskutočnili niekoľko akcií spolu s členmi Moldavského jaskyniarskeho klubu Adonis v dávnejšie začatých pokusoch o spojenie. Na lokalite – ponore „Izolátor“ sme odstránili škody po povodni r. 2021, obnovili ochranný múrik a pokračovali v náročnom čistení a stabilizovaní zanesenej chodby smerujúcej k priestorom Čertovej diery nakreslených na mape H. Kesslera v období maďarského záboru (1939-45). Uskutočnili sme tu 16 celodenných akcií s pomocou obetavého J. Tajboša zo skupiny Meander – HKSS. Celkove sme v systéme Domice sme uskutočnili 32 akcií a zamerali 731m.

Skalistý potok
Servis a odčítanie vodných stavov pomocou hladinomerov MARS prebieha a budeme v ňom pokračovať. V Spravodaji 4/2022 sme publikovali článok o výsledkoch ich 10 ročného monitorovania. V jaskyni sme v spolupráci s Meander-HKSS uviedli do funkčného stavu zničený traverz ponad studňu P 31, čo bolo nevyhnutné pre servis a sťahovanie dát z historického  priepadu i pre očakávanú potápačskú aktivitu v sifóne 17.17. Vedúci uvedenej skupiny v spolupráci s prac. AVČR M. Briestenským odčítava už viac ako 2 roky 1 x mesačne údaje dilatometra. Potápačské aktivity skupiny Spelodiver (K Kýška a kol.) priniesli čiastkové výsledky monitorovania vodného stavu pred 22. sifónom.

Kysacká jaskyňa
V jaskyni naďalej prebiehajú estetizačné práce. Rozvinuli sme výkop v tzv. Divadle. Vybudovali sme ešte niekoľko schodov do Dvorany, umiestnili sme na zostupe pevné zábradlie a definitívne stabilizovali hladinu vody v jazierku. Zdokumentovali sme historické nápisy a článok o nich publikovali v Spravodaji. Naďalej  monitorujeme skvap pravidelným sťahovaním dát z prístroja WH 1090.

Diablova diera - vyvieračka
Zahájili sme práce na rekonštrukcii vstupu do tejto jaskyne, ktorú sme mapovali v r. 1980 (mapovanie) a 1998. Je tu perspektíva postupu i spojenia s ponorom. Po povodniach bol vstup nebezpečne zarútený a nepriechodný. Uskutočnili sme 11 akcií z toho 9 vlastnými silami,  spojených z transportom, rozrušovaním a betónovaním. Na poslednej za spoluúčasti o. s. Prešov došlo k provizórnemu uvoľneniu závalu v stave prieleznosti.

Silická ľadnica
V tejto jaskyni sme od r. 2012 uskutočňoval monitoring klímy a sledovanie ľadovej výplne najmä ako aktivita študentov geografie, neskôr aj doktorandov a asistentov pod vedením vedúceho klubu. Vzniklo tu viacero diplomových prác, 1 dizertačná a prevažne vedeckých príspevkov v zahraničných periodikách, vystúpenie na konferenciách na Slovensku a naposledy na kongrese UIS t.r. V náročnom odčítavaní okolo 30 loggerov pokračuje domáca skupina Minotaurus a pracovníci UPJŠ. V zime r. 2021-22 sme sa zamerali na sledovanie prúdenia za využitia špeciálne umiesteného anemometra na 10 m stĺpe. Aktivita si vyžiadala náročné akcie v nepríjemnom ročnom období. Tiež túto aktivitu sme ukončili. a výsledky sme prezentovali na medzinárodnom workshope,  budeme ich publikovať.

Brestovská jaskyňa – potápanie
V roku 2022 sa uskutočnili 3 celovíkendové akcie na lokalite Brestovská jaskyňa s Janom Blahom a jeho spolupracovníkmi. Naši členovia (Karsten a Alena Gessert) sa zamerali na prieskum nových objavených častí jaskyne v odtokových sifónoch a ich potenciálneho prepojenia s Brestovskou vyvieračkou. Akcie úspešne a systematicky pokračujú, v roku 2022 bolo objavených cca 200 m priestorov a zameraných v tento a priľahlých jaskyniach spolu 187,77 m.

Zahraničné aktivity
Kongres UIS sa konal vo Francúzsku v júli. Zúčastnila sa ho Alena Gessert a bývalý člen klubu Jozef Šupinský (obaja v spoluautorstve so Zdenkom Hochmuthom). Vystúpili s dvoma príspevkami týkajúcimi sa výskumu denudácie v Slovenskom krase (Gessert) a klimatických výskumov v Silickej ľadnici (Šupinský). Oba tieto príspevky boli publikované v zborníkoch z kongresu. Okrem toho Alena Gessert ako generálna tajomníčka FSE sa zúčastnila organizačne všetkých aktivít FSE a  valného zhromaždenia a volieb nového výboru UIS.

Eurospeleo 2022 sa uskutočnilo v meste Burgos v Španielsku v septembri 2022 a predkongres v meste Ramales de la Victoria v Kantábrijských vrchoch. Zúčastnili sa Alena, Karsten a Nina Gessert. Alena Gessert nielenže organizačne akciu spolu so Španielskou speleologickou federáciou zastrešila, ale aj aktívne vystúpila s dvoma príspevkami týkajúcimi sa vývoja návštevnosti v postcovidovom období v slovenských sprístupnených jaskyniach a vyučovania speleológie na školách). Oba príspevky budú publikované v zborníku z kongresu. Viedla takisto stánok FSE. Karsten Gessert získal úspešné ocenenie za najlepší jaskyniarsky film na kongrese a Nina Gessert ocenenie za najsympatickejšiu jaskyniarku.

Mexiko
2 členovia skupiny sa zúčastnili akcie skupiny Speleodiver v Mexiku v dlhodobo skúmanom území na polostrove Yucatán. Poskytovali servis potápačom a mapovali priestory dostupné po suchu a jazerách s vodnou hladinou v cenotoch Tumben–Ha, Ek-mat a Yum-Kaax.

Konferencie, kongresy, publikačná činnosť

Okrem uvedených zahraničných vedeckých podujatí sa Z, Hochmuth zúčastnil.... Workshopu o ľadových jaskyniach v Liptovskom Mikuláši s exkurziou do Silickej ľadnice. Vystúpil tiež na 13. konferencii : Výskum, využívanie a ochrana jaskýň s referátom a publikovaným abstraktom v časopise Aragonit. A. Gessert vystúpila na konferencii katedry Geografie na UKF v Nitre a na zjazde Slovenskej geografickej spoločnosti. Na Speleofóre v Moravskom krase sme prezentovali prvýkrát spojitú mapu jaskyne Skalistý potok, tiež bola vystavená na Spelomítingu SSS.
Publikovali sme v Spravodaji SSS, Z. Hochmuth je členom jeho redakčnej rady a tiež redakčnej rady časopisu Slovenský kras. Prehľad publikačnej činnosti sme umiestnili na stránke www.speleoupjs.sk. Speleoklub teda vedie aj vlastnú stránku, okrem správ o činnosti v uplynulom roku  bol prístupný aktuálny prehľad aktivít. Táto zrejme ojedinelá prezentácia nenašla pokračovateľov.

                                                                                                         Správu vypracoval Zdenko Hochmuth
Do tabuľky:

Počet
akcií
Počet
TD
Objavené
doma/v zahr.
Zamerané doma/v zahr. Počet
Členov
110 101 200m 977/484m 14