Správa za rok 2020

Správa o činnosti Speleoklubu UPJŠ za rok 2020

Na  tradičných lokalitách (Skalistý potok, Domica, Kysacká jaskyňa) sa uskutočnil vedecký výskum a monitoring, tiež v pokračujúcich radách pozorovaní na Silickej a Jasovskej planie (chemizmus rozpúšťania karbonátov), v Silickej ľadnici (teplota, dynamika tvorby a zániku ľadovej výplne) a metodicky aktivity súvisiace s DPZ a laserovému skenovaniu. Na 3 lokalitách sa sleduje dynamika a chemizmus skvapových vôd (študent Šuty). V Jaskyni mŕtvych netopierov sme testovali  možnosti využitia odrazivosti pozemným laserovým skenovaním v melafýroch.

Skalistý potok

V jaskyni v danom období uskutočnil S. Danko prieskum v odbočke v oblasti Tomášovej siene bez progresívneho postupu. V oblasti „Cesty k povrchu“ bolo skúmané vertikálne pokračovanie súvisiace s Daždivou studňou, predbežne bez zamerania. V jaskyni sa v r 2020 neuskutočnil žiadny potápačský prieskum. V jaskyni sme uskutočnili výmenu vodiaceho lana na 1. časti traverzu, koncom roka došlo k demontáži nosnej časti traverzu. Monitorovanie tektonických pohybov, prietoku a zrážok pokračuje v spolupráci s HKSS (T. Fusgänger). Spolu aj s jednoúčelovými akciami na kontrolu a servis prístrojov sa tu uskutočnilo 15 akcií.

Systém Čertova diera – Domica

V jaskyni sledujeme prietok na 6 hydrologických profiloch a na 10 logeroch meriame teplotu. Zrážky na 2 registrujúcich zrážkomeroch  na povrchu

Oblasť Čertova diera – Líščia diera. Uskutočnilo sa 10 akcií, zameraných na dosiahnutie spojenia týchto 2  jaskýň. Je tu totiž potenciál o predĺženie systému o cca 400m. Realizovalo sa  rádiové aj akustické spojenie. V Čertovej diere šlo o prieskum a mapovanie komínov v oblasti meandru smerujúceho k ponoru pod Smradľavým jazierkom, v Líščej diere sa sondovalo v plazivkách na jej  východnom okraji. Napokon sme začali hĺbiť sondu v hlinto - piesčitých sedimentov v odbočke Chladnej sienky (540 vedier), dosiahlo sa výškové priblíženie na cca 2,5m. Žiaľ predbežne  bez jednoznačného smerovania proti sebe. Je potrebný ďalší prieskum v komínoch Čertovej diery.
S prístupom cez návštevnícky vchod sme pozemným laserovým skenerom domapovali tiež časti za Nebezpečným dómom.

Stará Domica

Realizovalo sa revízne zamerania jaskyne, nakoľko pôvodné merania Droppu a Paloncyho zachycovalo iba časť. Spriechodnili sme tiež  cestu k objavnému komínu. Jaskyňu sme  mapovali aj pozemným laserovým skenovaním (Šupinský, Hochmuth, Mikloš, Kovalik)

Domica – sprístupnené časti

Realizovali sme mapovanie po sieti Paloncyho bodov v oblasti Posvätnej chodby, skenovanie  doposiaľ nedokonale zachytených častí v tejto oblasti, tiež v blízkosti prístavu 1. plavby a Rímskych kúpeľov a paralelnej chodby s Objavnou chodbou. Paleontologické nálezy

Oblasť 2. plavby a chodby smerujúcej k hranici. Je prístupná z povrchu tunelom.

V tejto časti sme systematicky prehliadali a mapovali odbočky už od r. 2019. V minulosti nájdenej odbočke Kľúčová dierka počas mapovania a prieskumu si všimol N.Lacko kostrové pozostatky veľkého živočícha, neskôr sa zistilo že ide o mamuta, ale tiež srstnatého nosorožca, koňa a soba. (Spravodaj 3/2020).  Neskôr lokalitu navštívil M. Soják z AÚ SAV a T. Čeklovský (SMOPaJ).

Najväčšie úsilie bolo zamerané na pokračovanie Kečovskej chodby (Spravodaj 4/2020). Náročný postup je stále progresívny, ide o prekopávanie hlinitých sedimentov s preplástkami sintrov. Spolupráca s o.s.Prešov.

Mapovali sme tiež odbočky v 2. (Diamantovej) plavbe. Tiež v tejto oblasti sa našli paleontologické nálezy, ide o kosti v náplavoch pod tzv. Chobotnicou a tiež v južnej paralelnej odbočke. V priestoroch odbočky za Liečebňou monitorujeme skvap.

Celková dĺžka systému na území SR dosiahla k 31.12.  8 439 m

Kysacká jaskyňa

Vzhľadom na karanténne opatrenia sa aktivita presunula na bližšie ležiacu lokalitu. Pokračujeme v čistení jaskyne od skládkovaného štrku a tým sa obnovuje najväčšia sieň jaskyne – Dvoranu, s pôvodným dnom a sintrovými útvarmi. Do jaskyne sa uskutočnilo najviac, 38  akcií, vyťažilo sa na povrch 3340 vedier. Stabilizovali sme sutinový kužeľ a umiestnili 4. drevené schodište, ako aj betón na prístupe do Legionárskej siene. Na aktivite sa podieľal aj Š. Kyšela, člen speleoklubu Drienka. V jaskyni sa tiež sleduje skvap, teplota a chemizmus vôd (A. Šuty).

Akvity časti o.s. sídliacej v Moldave n.B.

Okrem vyššie uvedenej aktivity v Skalistom potoku uskutočnil S. Danko ako člen  tejto sekcie čiastočne v spolupráci so sk. Adonis-ten  a nečlenmi SSS povrchový prieskum a speleologické odkrývacie práce na rôznych lokalitách. Vcelku uskutočnili bez aktivity na Skalistom potoku 40 akcií. Technické denníky nepíšu.

Na Jasovskej planine šlo o prolongačné práce vo Vianočnej priepasti, Jaskyne pod cestou, lokalite severne od prameňa sv. Ladislava, v okolí Miglinca, Salaša a Brezového ponoru, Lofflerovom vrchu a pri Krivej čerešni,  s lokálnymi postupmi. V Zádielskej doline pracovali na lokalitách v západnom i východnom svahu. Na Medzevskej pahorkatine pracovali na lokalitách Suchá studňa, okolí Jazvečieho hradu a svahu pahorkatiny v Moldave n.B.

Uskutočnili exkurziu do Maďarska (v pohorí Bükk Ponorná jaskyňa Pénz patak) a v Slovinsku (jaskyne Ponikve v Odoliny, Ocizieljska jama, Novokrajska jama).

Iné aktivity

V Lačnovskom kaňone v Branisku udržiavame malú chatku a vykonávame údržbu chodníkov a studničiek. Z týchto akcií nepíšeme TD a ani ich neevidujeme ako speleologické. Navštevujeme tiež jaskyňu Zlá diera v spoločnosti  členov o.s.Prešov, kde tiež sledujeme  skvapovú aktivitu. Vypomáhali sme pri mapovaní jaskyne v Penažnici a okolia Adamovho rebra v Kopytovskej doline. Tu sme tiež uskutočnili servisnú akciu v kaňone Voroblik.

Na základe požiadavky UBV PF UPJŠ a so súhlasom miestnej  o.s. sa uskutočnilo skenovanie Bezodnej ľadnice. Z.Ondrej sa s členmi skupiny Arachnos zúčastnil akcie do Jaskyne ponoru Jašteričieho jazera.

V Nemecku pôsobiaci Alena, Karsten a Nina Gessert uskutočnili povrchový prieskum a skúmali jaskyňu Hausener Bröller. A. Gessert aktívne pôsobí v administratíve FSE

 Publikačná činnosť

Z. Hochmuth a J. Šupinský sa zúčastnili na konferencii SSJ, priebežne publikovali v Spravodaji SSS (4 články), v zborníku Slovenský kras, Aragonit a Geographia Cassoviensis.

Aktivity skupiny je možné sledovať na stránke www: speleoupjs.sk

 

Súhrnné informácie do tabuľky: počet členov 15, akcií 153, napísaných TD 103, objavených cca 150m, vykopaných vedier 3900, zameraných 412 m


Správu vypracoval: Zdenko Hochmuth 21.1.2021

 

Členovia - kontakty

1.Z.Hochmuth - vedúci   zdenko.hochmuth@upjs.sk

2.V.Hochmuthová

3.J.Kovalik   jozefkovalik@azet.sk , martin.kovalik1@gmail.com

4.J.Mikloš   miklosjo@azet.sk

5. Alena Gessert  alena.gessert@upjs.sk
6. Karsten Gessert
7. Norbert Lacko  lackonoro@gmail.com
8. Silivia L.Čúzyová  silvia.cuzyova@gmail.com
9. Michal Gallay   michal.gallay@upjs.sk
10. Ján Kaňuk   jan.kanuk@upjs.sk

11. Jozef Šupinský  supinskyjozef@gmail.com

12. Michal Novák (nový člen od r. 2020)  michal.novak8@gmail.com

 - Stanislav Danko - sdanko@gmail.com zo skupiny vystúpil 
 - Norbert Danko - prestúpil do HKSS
13. Ján Feher  feherdetonics@gmail.com

externí členovia:

14. Zoltán Ondrej   zoto.ondrej@gmail.com
15. Peter Kandričák  peter.kandricak@gmail.com