Správa za rok 2015

Správa o činnosti Speleoklubu UPJŠ v roku 2015

V roku 2015 pracovali členovia  speleoklubu na tradičných lokalitách (Skalistý potok, Kysacká jaskyňa, povrchový kras Jasovskej planiny a Medzevskej pahorkatiny, rozšírené o jaskyňu Domica na základe projektu APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja) a zaradenia do plánu hlavných úloh Správy Slovenských jaskýň.

V jaskyni Skalistý potok členovia skupiny podporovali speleopotápačské akcie  skupiny Speleodiver.  V hornej časti jaskyne sa podarilo prekonať prekážajúci balvan. Prekvapivo pokračuje sifón cca ďalších 60m a klesá do hĺbky cca 36m V dolnej časti sa uskutočnilo niekoľko akcií skupiny Speleodiver, potápača K. Gesserta z Nemecka, prebehol transport materiálu k 22. sifónu. 3 – násobný farbiaci pokus vo vstupných častiach zatiaľ nepriniesol významnejšie nové poznatky. Prebieha kontinuálne sledovanie tektonickej aktivity dilatometrom TM 71 (2 stanovištia), hlavne zásluhou študenta UPJŠ R. Dobroviča. Prietok, resp. hladina podzemných vôd sa sleduje na 3 meracích profiloch. Obsluhujeme tiež dilatometer v Drienoveckej jaskyni na základe dohody s Geologickým ústavom AVČR (Praha) a klubom Cassovia. Na Jasovskej planine a Medzevskej pahorkatine prebiehal okrem toho samostatný prevažne povrchový prieskum koordinovaný St. Dankom

Kysackej jaskyni sa oživil prieskum a budovanie infraštruktúry hlavne zásluhou hosťujúceho člena Speoklubu Drienka, Štefana Kyšelu, ktorý s niekoľkými doposiaľ neregistrovanými členmi (J. a Ľ. Čopianovci, S. Juhás, M. Novák) a naši členovia Kovalik a Mikloš vyťažili 987 vedier lomového odpadu z vnútorných priestorov jaskyne a začali sondovať v priestore tzv. „Hornej jaskyne“ (350 vedier).Koncom roka sme v oblasti antropogénnych zásahov v okolí jaskyne i samotnej jaskyni uskutočnili skenovanie poznemným skenerom Riegel. 

Silická ľadnica. Na základe končiacej diplomovej práce (M. Hutníková) a zadanej bakalárskej práce (M. Krchová) a dohodou so skupinou Minotaurus pokračujeme v sledovaní dynamiky mikroklímy  rozmiestnením ďalších prístrojov na neprístupných miestach. Sľubujeme si od toho vytvorenie reálneho termodynamického modelu jaskyne.

Systém Čertova diera- Líčšia diera – Domica. Pokračovanie prác na projekte APVV v spolupráci s viacerými pracovníkmi a o študentmi Ústavu geografie  Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach. V jaskyni sme inštalovali 3 profily v zbernej oblasti Styxu  a 1 pri výstupe  z územia SR pri hraničnej mreži. Už predbežné výsledky sú zaujímavé a prinášajú nové poznatky z hydrológie systému. Pokračuje klimatický monitoring nesprístupnených častí jaskyne a sledovanie zrážkových pomerov 3 automatickými zrážkomermi v oblasti.

V nadväznosti na 3D skenovanie v r. 2014 sme uskutočnili revíziu polygónového ťahu a realizáciu nového v časti Domice a Čertovej diere, čím došlo k ďalšiemu predĺženiu systému. Nové poznatky sa získali z chodby za Nebezpečným dómom (pozri Spravodaj SSS č.4/2015) a prieskumom niektorých komínov. Študenti UPJŠ Šupinský a Šašak originálnou metódou radiálneho snímania priečnych rezov vytvorili 3D model podstatnej časti Čertovej diery.

V jaskyni Líščia diera ktorá leží v tesnej blízkosti systému sme zamerali priestory ktoré medzičasom upadli do zabudnutia (pozri Spravodaj SSS č.2/2015). Na lokalite sa angažovali v Rožňave sídliaci členovia (N. Lacko, S. L. Čúzyová, Z. Ondrej).

Na území zbernej oblasti Domice sme uskutočnili mapovací kurz a terénne praktikum so študentmi UPJŠ, pričom sme sledovali aj pôdy, hrúbku sedimentov, vegetačný kryt a tiež realizovali mapovanie a snímkovanie systémom UAV.

Na konferencii SSJ „Výskum využitie a ochrana jaskýň v Rožňave a obci Bodvasilas (Maďarsko) sme vystúpili s 3 referátmi (Hochmuth, Petrvalská, Hutníková), 2 referáty odzneli na 7. medzinárodnom geografickom kolokviu v Danišovciach.

Publikovali sme priebežne v časopise Spravodaj, Slovenský kras, v Slovinsku (Acta Carsologica), v Poľsku (Geomorphometry for Geosciences) USA (International Journal of Speleology). Členka A. Petrvalská sa podieľala na výskume jaskýň v Švábskej Albe

Súhrnne:
Terénnych akcií......................... 103
Odovzdané technické denníky........32
Objavené :................................210...m
Zamerané.................................1889,4m
Počet členov...............................16

 Správu vypracoval: Zdenko Hochmuth