Správa za rok 2016

Správa o činnosti Speleoklubu UPJŠ v roku 2016

 Vedúci: Zdenko Hochmuth
Počet členov: 15

Objavených m: 367,58 m

Zameraných: 505,01 m
Počet TD 83
Počet akcií 123

 V roku 2016 sme uskutočnili (ako organizátori) spolu 123 terénnych akcií, prevažne šlo o akcie v podzemí zamerané na prieskum s cieľom mapovania a prolongácie známych častí. Okrem toho sme sa venovali intenzívnej vedeckovýskumnej činnosti v rámci projektov koordinovaných Ústavom geografie Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Na územiach  v zákonnej ochrane sme monitorovali narušovanie prírodného prostredia. Konkrétna činnosť na lokalitách a územiach:

Jaskyňa Skalistý potok
Spolu 20 akcií. Iba jedna akcia bola speleopotápačská. Skupina Speleodiver s podporou nášho klubu uskutočnila ďalší prieskum, postup a mapovanie v sifóne 17.17. Bola dosiahnutá hĺbka -38m a zameraných ďalších.92,05 m. V jaskyni prebiehalo vylepšovanie infraštruktúry, osadili sme nové nerezové lano na traverze. Štandardne každý mesiac prebehlo fotografické snímanie oboch dilatometrov a stiahnutie dát z profilov v Kladenskej chodbe, nad P31 a stav HPV v dolnom vchode. Pri hornom vchode udržujeme v činnosti a sťahujeme dáta zo zrážkomeru. V dolnom vchode sme inštalovali zábranu proti ničenie prístrojov.

Ostatné lokality Jasovskej planiny
28 akcií. Prevažne šlo o prolongačné práce v okolí Tvarohovej skaly, na lokalite Prievanová diera, tiež Plšia jaskyňa a jaskyne v doline Miglinc. Bol dosiahnuté predĺženia v rámci niekoľkých metrov.

Lokality Medzevskej pahorkatiny
Prevažne šlo o práce v Zrútenej jaskyni v blízkosti Moldavskej jaskyne, 1 akcia spojená s umiestnením teplotných logerov prebehla v Moldavskej jaskyni v súvislosti s plánovaným sprístupnením a aktivitou M. Terraya. V  oblasti Hatín a Debrade sa uskutočnilo po 1 akcii.

V ostatných častiach Slovenského krasu.
Po dohode s inými klubmi a inštitúciami ochrany prírody sa uskutočnilo niekoľko akcií: 1 akcia  na lokalizáciu Priepasti pri Soroške, 1 na Kukudičovej skale, 1 akcia spolu s manž. Lackovcami v Zajačej bráne, na Hornom vrchu priepasť Lázkő, Verem a Povalovej jaskyni.

Systém Domice – Čertovej diery
17 akcií. Na základe  projektu APVV a zaradeniu do plánu hlavných úloh ŠOP – SSJ. V systéme prebieha monitoring vodných stavov v 4 profiloch vybudovaných v r. 2014-15 a termických logerov. Logery sa umiestnili tiež v jaskyni Líščia diera. Na povrchu udržujeme sieť 3 meteostaníc, monitorujúcich hlavne zrážky. Počas týchto akcií sme pokračovali v mapovaní systému. Dielčie objavy nastali v oblasti severnej vetvy Čertovej diery (objav Klimentovej siene), v oblasti ponoru od Smradľavého jazera a v bočných chodbách Majkovej siene.

Silická ľadnica
V Silickej ľadnici v spolupráci so skupinou Minotaurus realizujeme 3D monitorovaniu klímy  a tiež lidarového skenovania

Kysacká jaskyňa
21 evidovaných  akcií.  Najčastejšie sa akcií zúčastňoval člen o.s. Drienka Š. Kyšela (21 akcií) a J. Milkoš z nášho speleoklubu. Okrem toho viacero čakateľov a ostatných členov Speleoupjš. Spolu sa z jaskyne vyťažilo 1750 vedier sutinového materiálu, ktorý z podstatnej časti pochádzal z umelého zásypu vchodu. Okrem toho sa sondovalo s cieľom prolongácie na viacerých miestach s výsledkom objavu 6m dlhej Narodeninovej chodby. Prebiehali tiež povrchové práce cca 50m JV od jaskyne v mieste iného bývalého lomu, dosiahnuté bolo prekopanie sa do previsu s problematickým pokračovaním.

Publikácie
Členovia publikovali v domácich a zahraničných periodikách, s problematiky 3D mapovania, objavov v Domici a hydrologického výskumu.

Zahraničné expedície a exkurzie
Uskutočnila sa jedna exkurzia do maďarských jaskýň. 2 členovia klubu v rámci spoločného projektu SR-Čína navštívili počas 2 týždňov krasové oblasti južnej Číny v blízkosti mesta Guilin a v provincii Yunnan.