Správa za rok 2017

Správa o činnosti Speleoklubu UPJŠ za rok 2017
v  jaskyniach v NP Slovenský kras

V roku 2017 sme v prostredí krasu NP Slovenský kras realizovali praktický speleologický prieskum v obmedzenej miere. Prevažná časť akcií bola zameraná na sledovanie a udržovanie monitorovacej siete hydrologických a klimatologických staníc a realizáciou 3D snímania krasových foriem v rámci projektov koordinovaných na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach a v rámci plánu hlavných úloh SSJ.
Uskutočnili sme spolu 63 akcií v jaskyniach:

Skalistý potok. (Jasovská planina)  Spolu 17 akciíPrieskum prebieha spojito od r. 1986Praktický speleologický prieskum sa obmedzil na speleopotápačské akcie a to výlučne v tzv. priamom smere. 2 akcie v spolupráci so skupinou Speleodiver, 3 akcie vlastnými silami.  Akcie nepriniesli nové skutočnosti, pozitívna bola skúška rádiotestom pre upresnenie polohy častí ya 21. sifónom vzhľadom k povrchu. Okrem toho prebehla výmena vystrojenia traverzu a cesty nadol za spolupráce s maďarskými speleológmi. V jaskyni sme viedli 2 exkurzie v rámci Jaskyniarskeho týždňaV jaskyni prebieha 1x mesačne odčítanie 2 dilatometrov (v horných častiach a štôlni na úpätí), sledovanie 2 tlakových sond MARS v 2 hydrologických profiloch ( nad P31 a Kladenská chodba) a 1 logeru COMET v štôlni.

Domica
(Silická planina), spolu 20 akcií
Prieskum, mapovanie 3D a výskum modelovania klimatologických a hydrologických parametrov v 3D prebieha na základe súhlasu  Správy slovenských jaskýň a dohody z Prírodovedeckou fakultou Univerzity P.J. Šafárika, od r. 2013.V súvise s týmito aktivitami prebieha sledovanie 3 povrchových zrážkomerov a 4 tlakových sond, z toho 3 na hydrologických profiloch v časti  sústavy Domice – Čertova diera.Tiež expedičné odčítanie  termologerov Comet.Praktický speleologický prieskum prebehol na prítoku Styxu v oblasti „Za rúrou“ a čiastkovým postupom cca 10m a lezenie komína „za rúrou“ pomocou lezeckého stĺpa. Mapovanie: klasickými metódami sme uskutočnili 3 meracie akcie, výsledkom čoho je predĺženie systému cca o 150m. Mapovalo sa : kontrolný ťah v meandri smerom k ponoru Smradľavého jazierka, v oblasti Blúdivého dómu, komína „za rúrou“ a v oblasti labyrintov pri Prístave.
Skenovanie skenerom Riegl: Skenovali sme 1. a 2. plavbu v stave v s nízkym stavom vody a kaňon až po hranicu s Maďarskom. Pracujeme na interaktívnom modeli, prístupný na adrese

http://vcg.isti.cnr.it/varie/cave/
Gestorom  3D mapovania je v rámci vlastnej dizertačnej práce a projektov APVV a VRGA Mgr. Šupinský

Silická ľadnica (Silická planina), spolu 8 akciíPrebieha tu výskum dynamiky mikroklímy v 3D prostredí, v spolupráci so skupinou Minotaurus, ktorej členka M. Krchová  údaje spracováva pre diplomovú prácu, v rámci rôznych projektov (VEGA, APVV) V jaskyni sme od r. 2014 inštalovali spolu už 20 loggerov Comet.Skenovanie  TLS sa uskutočnilo už 3 x a jeho cieľom je zistiť dynamiku pohybu a distribúcie ľadovej výplne.
Touto  problematikou sa zaoberajú Z.Hochmuth, J.,Kaňuk, M. Gallay a J. Šupinský

Drienovecká jaskyňaNa základe žiadosti a súhlase Speleoklubu Cassovia a dr. Briestenského z AVČR prebieha od r. 2013 fotografické snímanie dilatometra nad riečiskom v blízkosti prístupu od povrchového umelého vchodu. Z pôvodného požiadavku na 12 akcií ročne sme redukovali sledovanie na 4-5 akcií s ohľadom na aktivitu chiropterofauny. Od 1.11 do 15.4.
Každú jednotlivú akciu konáme na základe vyzdvihnutia si kľúča a jeho následného vrátenia od vedúceho speleoklubu J. Thuróczyho.

Moldavská jaskyňa  (Košická kotlina, Medzevská pahorkatina), 4 akcieRealizovali sme upratovanie vo vchode, jeho odhrdzavenia a nový náter uzáveru.
Na základe žiadosti  vedecko- výskumného oddelenia Správy slovenských jaskýň (Doc. Bella, dr. Haviarová) sme realizovali sprevádzanie pri zavedení tlakovej sondy MARS do Slukovej studne a tiež stiahnutie údajov. Sprevádzali sme doc. Bellu pri geomorfologickej pochôdzke. Tiež sme konzultovali a zapožičali kľúč dr. Papáčovi pre biospeleologický výskum.

Okrem toho sme  realizovali povrchový prieskum a sondovacie práce vo viacerých krátkych  jaskyniach Jasovskej planiny: Tvarohová skala, Vianočná jaskyňa, v Medzevskej pahorkatine: Zrútená jaskyňa, v Zádielskej doline – j. Fajka, Lôžková, Tajná ( v spolupráci s p. Matisom), podieľali sa na sčítaní netopierov.
Viedli sme 4 exkurzie v rámci jaskyniarskeho týždňa SSS