Správa za rok 2014

Správa o činnosti Speleokubu UPJŠ v roku 2014

Aktivita členov speleoklubu vyjadrená počtom akcií bola jedna z najvyšších v histórii, avšak poznačená mimoriadnymi nepriaznivými udalosťami. Bola to najmä autohavária členov potápačskej skupiny Speleoaquanaut  a Speleodiver dňa 9.4. smerujúcej na akciu v Skalistom potoku, s následkami zranení a najmä smrť nášho priateľa M. Honeša. Ďalej to bolo onemocnenie  a absencia na prieskume D Hutňana a úraz Z. Hochmutha dňa 22.8. v Domici – Čertovej diere. Skľúčilo nás tiež vylúčenie nášho priateľa B. Šmídu z SSS.  Z týchto dôvodov prevažovalo budovanie infraštruktúry, servis pri potápačských akciách a vedecko - výskumná činnosť, najmä monitorovanie vodných tokov, mikroklímy a sledovanie recentných tektonických pohybov. Pracovalo sa hlavne na týchto lokalitách:
Skalistý potok.
Uskutočnil sa nebývalo vysoký počet potápačských akcií. 5 akcií Speleodiveru a Speleoaquanautu smerovalo do sifónu 17.17. Žiaľ nepodarilo sa prekonať  balvan na najnižšom mieste. V dolnej časti jaskyne sa riešila úprava trasy s cieľom postupu na tzv. „priamom smere“ V Jaskyni pokračovalo meranie prietoku, obohatené o ďalší profil v Kladenskej chodbe a v jazere v dolných častiach. P.Kandričák obhájil diplomovú prácu z problematiky hydrologického režimu toku v tejto jaskyni a R. Dobrovič bakalársku prácu s problematikou neotektoniky. Zahájili sa práce na prerazení vchodu v oblasti Vrcholu 11, podporené pozitívnymi rádiomajákovými meraniami. Realizovali sa sondážne práce na povrchu planiny a tiež stopovacie skúšky, predbežne v štádiu výskumu. Pokročilo sa aj v budovaní infraštruktúry.  Pribudol kvalitný nerezový rebrík pred Traverzom a na stupni pod fosílnym meandrom.
Domica.
K výskumu v jaskyni Domica sme sa dostali prostredníctvom projektu APVV „SPATIAL3D“, ktorý sme získali na Ústave geografie a ktorého podstatou je 3D skenovanie povrchu a podzemia a pokročilé zobrazovanie jaskynných priestorov. 3-D mapovanie jaskyne Domica pomocou pozemného laserového skenovania realizoval s našou pomocou John Meneely z Queen's University Belfast, UK. Kĺúčovým prístrojom bol malý pozemný skener (lidar) Faro a tiež know-how Johna. Realizovali sme tiež vlastný mikroklimatický a hydrologický výskum. V jaskyni sme rozmiestnili 18 datalogerov Comet  čiastočne rozmiestnených vo výškových profiloch. Vybudovali 3 hydrologické profily v oblasti zdrojníc Styxu v Čertovej diere,  ktoré sme osadili vlastnými tlakovými sondami MARS4i. Práve pri transporte materiálu pre budovanie jedného z profilov došlo k pošmyknutiu a pádu Z. Hochmutha. Zaoberali sme sa tiež revíziou mapovania časti sústavy Čertova diera, mapu doposiaľ nezmapovaných častí sme publikovali v Spravodaji.
Silická ľadnica
Študent geografie a náš člen Z. Ondrej po 3 roky monitoroval teplotné pomery v jaskyni v oblasti ľadopádu a tiež sledoval za pomoci ostatných členov skupiny jej detailnú morfológiu a jej dynamiku progresívnym mapovaním totálnou geodetickou stanicou Leica. Obhájil diplomovú prácu na túto tému. V monitoringu sa naďalej pokračuje.
Kopytovská dolina na Branisku.
Tu sme dokončili mapovanie krasových kaňonov Voroblik a Chmeľová a spolu s mnapami kratších dávnejšie zmapovaných jaskýň publikovali v spoločnom príspevku s M. Pancurákovou (o.s. Prešov) v Slovenskom krase. Opravili sm e chodník  vedúci na lúku Chmešovú a vybudovali tu prístrešok studničky.
Kysacká jaskyňa
. V jaskyni sme tiež pokračovali v klimatologickom 3D monitoringu. Student Šupinský v jaskyni s našou pomocou realizoval 3d mapovanie originálnou polárnou metódou. V jaskyni sme pokračovali v transporte napadaného materiálu na povrch a estetickej úprave okolia jaskyne.
Drobnejšie perspektívne lokality na Jasovskej planine a Medzevskej pahorkatine skúmal na cca 20 samostatných akciách Stanislav Danko, ku kratším postupom došlo v Zrútenej jaskyni nad Moldavskou jaskyňou a v oblasti Líščích dier v severnej časti planiny. Spolupracujeme na rôznych aktivitách tiež s o.s. Prešov.
Zahraničné aktivity:
So skupinou spolupracoval nemecký speleológ Karsten Gessert, ktorý sa podieľal na výskume Skalistého potoka, jaskyne Domica –Čertova diera a tiež zabezpečil exkurzie do jaskýň južného Nemecka a Rakúska. Podobne sa niektorých najmä povrchových akcií zúčastnili maďarskí speleológovia a vedci.
Publikačná činnosť:
Začiatkom roka vyšla v edícii SSS mapa jaskyne Skalistý potok, publikovaná formnou Atlasu. Členka skupiny A. Petrvalská vydala monografiu (edícia UPJŠ) „Reliéf Jasovskej planiny v Slovenskom krase. Členovia publikovali v Spravodaji SSS (Hochmuth, Kandričák, Petrvalská) a časopise Slovenský kras, členovia vystúpili na konferencii ASG v Snine.

Údaje do tabuľky:
Počet registrovaných členov: 15, 2 čakatelia

Počet akcií: 106, techn. denníkov odovzdaných 48

Objavených metrov:  55
Zameraných metrov: 197