Správa za rok 2012

Správa o činnosti Speleoklubu UPJŠ za rok 2012 (pre Spravodaj SSS)

Začiatkom roka došlo k premenovaniu pracovnej skupiny komisie pre potápanie „Východ“ na Speleoklub UPJŠ, do ktorého sa integrovali niektorí študenti, čiastočne aj z iných skupín (Speleoklub UK, Terchová). Speleoklub orientoval svoje aktivity na tradičné i novšie lokality, rozvinul tiež vedecko – výskumnú činnosť.
Najviac akcií (22) sa uskutočnilo do jaskyne Skalistý potok. Prevládalo budovanie infraštruktúry – betónovanie záchytných hrádzí a oporného múra vo vchodových častiach, ako aj začatie sprístupňovanie rebríkmi smerom nadol od horného vchodu. V jaskyni sme dokončili budovanie hydrologického profilu a 2.2.2012 sa začalo kontinuálne meranie prietoku. Pravidelne sme sledovali a fotografovali tiež dilatometer. Uskutočnila sa jediná speleopotápačská akcia v spolupráci so skupinou Speleoaquanaut, ktorá priniesla potvrdenie pokračovania sifonálnej časti jaskyne  sifónom 17.17. V oblasti "Vrchola ´11" sa objavila klesajúca chodba, čím vzrástla dĺžka jaskyne na 7 983 m pri nezmenenej hĺbke. Na povrchu sme nad "Vrcholom´11" našli miesto s rádiovým i akustickým kontaktom a začali výkopové práce.
  

Činnosť v zahraničí
Mexiko: Počas pravidelnej expedície ČSS sa samostatná sekcia SSS (Hochmuth, Petrvalská, Petrvalský, J.Vajs (Nocolaus) E.Kapuciuan (UK) špecializovala na mapovanie suchých jaskýň v regióne Acumal na polostrove Yucatan. Zamerali 5 jaskýň: Cave with stone walls + Cueva Jan 1136, Cave with Altar 512,9m, Chuh 198,3m,  Sac-tu-scha 123m.

Výsledky:
Počet akcií: 56
Objavené a zamerané:  Skalistý 143 m, Kysacká jaskyňa 43 m, povrchový ťah v Kopytovskej doline
Objavené a zamerané  v zahraničí (Mexiko) 1971,1 m

Výročná členská schôdza:
Prebehla dňa 31.12. na plošine pred Kysackou jaskyňou za účasti  8 členov podľa prezenčnej listiny
Program: otvorenie, prípitok, voľba návrhovej a volebnej komisie, diskusia, voľby, záver. Schôdza potvrdila vo funkcii predsedu Z. Hochmutha