Správa za rok 2018

Správa o činnosti Speleoklubu UPJŠ v roku 2018
Vedecko - výskumná činnosť členov a študentov predstavovala monitorovanie kľúčových parametrov atmosféry a hydrosféry, tektoniky a overovanie nových kartografických metód. Prolongačné a mapovacie práce tvorili menšiu časť aktivít.

Skalistý potok. Uskutočnilo sa 19 akcií, zameraných na snímanie dát z inštalovaných prístrojov. Mesačne sledujeme dilatometre TM 71 na 2 miestach, nepravidelne snímame údaje z hydrologických profilov z inštalovaných tlakových sond Mars. Pozorovanie v Kladenskej chodbe sme ukončili. Na týchto akciách prebiehala tiež kontrola a údržba infraštruktúry a základne. Treba uviesť, že sledovanie sa deje na 2 vzdialených miestach – horný a dolný vchod. Registrujeme zrážky na povrchu v blízkosti vchodu. Mimoriadne hydrologické pomery speleopotápači nevyužili (2 akcie). Realizovala sa exkurzie Speleo Rožňava  a maďarských jaskyniarov.

Systém Čertova diera – Domica.
Uskutočnili sme prieskum a mapovanie komínov a viacerých odbočiek v úseku riečiska Styxu medzi Majkovým dómom a ukončením v smere ponoru Smradľavého jazierka, s cieľom hľadania spojenia s Líščou dierou. Okrem toho sme mapovali priestory v blízkosti Prístavu.

Ponor „Izolátor“. Do neho vteká z  podstatná časť vôd povrchového povodia ktoré sa objavujú sa v systéme Čertovej diery v oblasti Dobrej chodby. Obnovili sme tu sondovanie a uskutočnili tu 17 samostatných akcií. Na 13 akciách  sme riešili zabezpečenie závalov betónovaním. Systém vykazuje v letnom období silný stabilný prievan smerom von  (inštalovaný loger), v zime vchod nasáva studený vzduch. Momentálne sme postúpili cca 10 m, sú tu stopy po dávnejšom sondovaní a zničenej výdreve.  Vyťažili sme viac ako 700 vedier sutiny a kameňov. V ďalšej sezóne  budeme pokračovať vo výkopoch.

Vytváranie 3D mapy skenovaním lidarom Riegel. Spolu sa uskutočnilo 11 skenovacích akcií vedených J. Šupinským. Za nízkeho stavu vôd sme zoskenovali 1. aj 2. plavbu, potom chodbu  v smere toku až po hranicu s Maďarskom. Skenovali sme tiež Čertovu dieru, od vchodu až po riečisko, plazivky a chodbu až po spojenie s Panenskou chodbou. Chýba už iba cca 20 % častí systému.

Monitoring: V jaskyni máme inštalované registračné hladinomery spolu na 5 profiloch a sledujeme teplotu na 10 miestach logermi Comet od ponorov až po hranicu s Maďarskom. Cieľom je výskum dynamiky a modelovanie hydrometeorologických javov.

Kysacká jaskyňa: Pri 5 pracovných akciách sa vyťažili cca 800 vedier sutiny z Dvorany. V jaskyni začal prebiehať experiment s meračom intenzity skvapu,  študent Šuty v rámci bakalárskej práce sleduje intenzitu a chemizmus v korelácii s povrchovými zrážkami a teplotou.

Sekcia sídliaca v Moldave n.B.v spolupráci s Moldavským jaskyniarskym klubom Adonis realizovali 9 akcií Spolupracovali sme so Š. Matisom z NP Slovenský kras pri sčítavaní netopierov a pri prieskume Zádielskej doliny. Objavy nových jaskýň. Postup v Guánovej jaskyni, jej dĺžka je cca 40 m. V jaskyniach Šmykňa – Vyhňa sme hlavné úsilie venovali prepojeniu jaskýň a kopaniu v nádejnom mieste. Zameranie jaskýň sme nedokončili ale dĺžka prekročila 60 m. Akcia do Vianočnej priepasti cca po 10-12 rokoch. Koncom roka pracovné akcie vo Výverovej jaskyni v Miglinci 

Silická ľadnica: 3 D monitoring klímy je realizovaný 20 logermi našej skupiny a ďalšími 10 skupiny Minotaurus. Tiež tu je víziou vytvorenie modelu zmien klímy, ktorý prispeje k pochopeniu aktuálnych procesov a zabráneniu zmenšovania množstva ľadovej výplne.

Meranie chemickej denudácie. 4x sledujeme úbytok hmotnosti vápencových doštičiek v pôde a na povrchu, na lokalitách na Jasovskej a Silickej planine. V Hájskej doline K. a A. Gessert odčítavali dáta k sedimentácii penovcov v  potoku.

Zahraničné aktivity
Pyreneje:
M. Gallay a J. Šupinský sa zúčastnili akcie v jaskyňa Gouffre Georges v masíve Lherz (Pyrenees Ariégeoises). 9 francúzskych jaskyniarov pod vedením Eric C. Ferré zabezpečovalo podporu skenovania jaskyne ako hlavnú aktivitu akcie. Šlo o vytvorenie 3D snímky časti jaskyne s cieľom rozlíšenia vzácnej horniny  rhezolit od mramoru a uložením vrstiev a  ich sklon.

Nemecko: K. Gessert viedol dve akcie do jaskyne Kesselbröller (Švábska Alba), ktorých cieľom bol vykopanie zasypaného vchodu, potápanie a filmovanie týchto akcií. Tiež sa zúčastnil jaskynného zachranárskeho cvičenia v jaskyni Blauhöhle (Švábska Alba). Alena Gessert geomorfologicky zmapovala údolie Schäfertal, s uvedenou jaskyňou. Pripravovala stretnutie byra FSE v Ebensee počas Eurospeleo 2018.

Maďarsko: S. Danko navštívil 2 jaskyne v Maďarsku v okolí mesta Tapolca pri Balatone. 

Súhrnné informácie do tabuľky: počet členov 18, akcií 115, napísaných TD 87, objavených 150m, vykopaných vedier cca 1500, zameraných 303

Správu vypracoval: Zdenko Hochmuth 24.1.2019