Správa za rok 2013

Správa o činnosti Speleoklubu UPJŠ v roku 2013

Zmena názvu a smerovania aktivity na nové lokality a tiež vedecký výskum sa prejavili vzrastom počtu terénnych akcií. Praktický speleologický výskum bol realizovaný na najvýznamnejšej lokalite, v jaskyni Skalistý potok s čiastkovými postupmi. Pod vedením St. Danka s členmi z Moldavy sa objavila a zmapovala „Nová vetva“, odbočka z Kladenskej chodby vedúca perspektívne na sever v dĺžke cca 60m, progresívny je  výskum  a postup v okolí vrcholu 2011. Uskutočnilo sa niekoľko potápačských akcií pod vedením D. Hutňana v sifóne 17.17., bola tu dosiahnutá dĺžka 60m a obdivuhodná hĺbka 19m, postupu momentálne bráni balvan na najnižšom mieste. Súčasne sa otvorilo pracovisko na povrchu planiny s perspektívou otvorenia nového najvyššieho vchodu priamo na planine. V jaskyni pokračuje hydrologický výskum, vybudoval sa ďalší sledovací profil na prítoku z Kladenskej chodby. Pokračuje sledovanie tektonickej aktivity (dilatometer) a mikroklimatické merania. Súčasne sme zahájili tiež hydrochemický výskum prameňov na obvode planiny v spolupráci s Univerzitou v Debrecíne. V blízkom krase Medzevskej pahorkatiny sa realizovala prieskumná aktivita v Zrútenej jaskyni.V Kysackej jaskyni sme brigádnickým spôsobom pokračovali vo vypratávaní  sutiny, ktorá zaplnila jaskyňu ako pozostatok ťažby v zaniknutých lomoch. Pred jaskyňou sme vybudovali pútač a prístrešok. V jaskyni sa realizuje experimentálne overovanie 3D zobrazenia a tiež mikroklimatické 3D merania.V krasových územiach Braniska v spolupráci s o.s. Prešov sme oživili aktivity v Kopytovskej doline. Realizovali sme cca 1 km dlhý polyg. Ťah v území pod Červenou skalou, ktorým sme pospájali vchody kratších jaskýň. Nový polygón sme  zamerali v Družicovej jaskyni a jaskyni Chmeľová. Zamerali sme tu tiež  krasové kaňony Voroblik a Chmeľová. Výsledky sme poskytli do tlače vo forme príspevku v Slovenskom krase.Z ostatných aktivít spomíname na uskutočnenie mavocieho kurzu začiatkom roka v Márnikovej jaskyni (Sumiacky kras), počas ktorého sa vyhotovila nová mapa jaskyne. Následné sondovacie práce v tejto jaskyni zatiaľ nepriniesli významnejší postup. Vedeckovýskumná činnosť študentov a učiteľov UPJŠ bola zameraná na mikroklímu Silickej ľadnice a tiež sledovanie dynamiky ľadovej výplne, výskum malakofauny v travertínch Hájskej doliny, geomorfologické mapovanie v oblasti Sorošky  a Silice a najnovšiue 3D zobrazenia jaskyne Domica a povrchu nad jaskyňou.3 členovia klubu sa zúčastnili ako riadni účastníci medzinárodného kongresu UIS v Brne s publikovaným príspevkom a posterom. Vedúci zastupoval SSS na zasadnutiach „General asembly“ a bol tiež členom poroty na Kartografickom salóne, skupina tiež viedla 1 dňovú exkurziu zahraničných účastníkov kongresu v jaskyni Skalistý potok.Z exkurzných aktivít sa realizovala návšteva jaskýň v Budapešti, v Aggteleckom krase a v Nemecku v Baeyrische Alb. Významná bola účasť A. Petrvalskej na workšope v Číne v krasovej oblasti.Čung- čin.

 Celkový počet akcií  97
počet TD  82  
Objavených metrov: 181 m