Správa za rok 2019

Správa o činnosti Speleoklubu UPJŠ v roku 2019

 Členovia speleoklubu vykonávali v r. 2019 výskum najmä v krasových územiach Slovenského krasu  za účasti takmer výlučne členov Speleoklubu. Približne polovica akcií bola vedecko – výsmumného a dokumentačného charakteru,  klasický výskum na tradičných loklitách (Domica, Kysacká jaskyňa) aj s vysokou intenzitou. 

Systém Domica – Čertova diera. Realizovali sme sa najmä v častiach súvisiacich s prevádzkovým okruhom. Mapovali sme na starších mapách  schematicky naznačené prepojky v oblasti Čajovne, Okrúhlej siene, Netopierej siene a Prístavu. Spolu 393,03m. V oblasti od Liečebne po maďarskú hranicu sme objavili a mapovali Pivný komín, chodbu nad Kaskádou, Kečovskú chodbu a chodbu Kľúčová dierka v celkovej dĺžke viac ako 568 m. Aktuálne tu prebieha prieskum klasickými metódami. V Čertovej diere sme  dokončili mapovcie práce v oblasti Vysokého dómu.  Celkovo sme v r. 2019 zamerali v Domici 981,71. m pri 13 mapovacích akciách. Polygónový ťah dosiahol 8 027 m. V ponore Izolátor sme riešili najmä solídne zabezpečovacie práce betónovými prekladmi a stropom s postupom cca 8m.

Takmer sme ukončili skenovanie celého systému chýbajúcimi časťami Majkovho dómu (Chodba VŠT) a chodby k ponoru v Čertovej diere a tiež rôznych prepojek v sprístupnenej časti. Pripravujeme mapu resp. atlas kompletnej jaskyne. V systéme riešime servis 10 datalogerov teploty a hladinových sond na 5 profiloch v podzemí a 1 na povrchu. Na povrchu snímame údaje z 2 registrujúcich zrážkomerných staníc. Naša aktivita smeruje k vytvoreniu hydroklimatologického modelu, ktorý prispeje k pochopeniu rizika povodní a tiež prevádzku v 1. i 2. plavbe.  Objavené paleontologické nálezy v jaskyni navštívili a odobrali pracovníci SMOPaJ bez hlbšieho záujmu. Celkove sme v systéme uskutočnili 39 akcií. Prístup do priestorov je sťažený nevyjasneným režimom správy kľúčov, takže riešime obmedzenú dobu pobytu v jaskyni limitovanú pracovnou dobou personálu a obmedzenia v súvise s technickými prácami.

Skalistý potok

V súčasnosti v jaskyni  z rôznych dôvodov prebieha praktický prieskum s nižšou intenzitou. 1 x mesačne snímame údaje 2 dilatometrov, 2 hydrologických profilov a 1 zrážkomerný rístroj. Realizovali sme servis traverzu, v ktorom budeme pokračovať. Realizovali sme exkurziu pre účastníkov kurzu SRT. Vynikajúce podmienky medzi  júlom a novembrom zas slovenská potápači nevyužili. Dlhodobé sledovanie tektonických, klimatologických a hydrlogických parametrov poslúži pre lepšie pochopenie cirkulácie vôd v krase.

Silická ľadnica

V jaskyni v spolupráci so skupinou Minotaurus realizujeme dlhodobé 3D monitorovanie klímy. Inštalovaných je 20 registrujúcich logerov Comet a 10 od Minotaurus v strope, na úrovni 120 cm a voľne v priestore. Okrem toho sledujeme aj  kompletné klimatologické prvky (smer a rýchlosť vetra, zrážky) na povrchu i v oblasti Ľadopádu. V pravidelných intervaloch sa realizuje skenovanie zaľadnenej časti skenerom Riegl v rámci bc, magisterských a dizertačných prác členov Ústavu geografie UPJŠ. V r. 2019 sme realizovali aj skenovanie  Archeologického dómu. Celkovo sa v Ľadnici uskutočnilo 10 akcií.

Kysacká jaskyňa

Pracovné akcie boli zamerané na odstraňovanie odpadovej sutiny z dávnejších čias devastácie a celkovú estetizáciu  jaskyne. Pomocou lanoviek sme vyťažli 1721 vedier počas 49 akcií. Pomáhali nám študenti, skauti, člen skupiny Drienka Š. Kyšela a skaut Novák (Číňan) Uskutočnili sme tiež exkurziu pre deti z letného tábora v Šar. Bohdanovciach a študentov VŠBM. Ťažba sutiny odhaľuje doposiaľ neznáme dno so sintrovou výzdobou, jazierkom a historickými nápismi. Zaoberáme sa meraním skvapových vôd v jaskyni totožné ako v Domici a Zlej diere (bc. Šúty).

Aktivita sekcie sídliacej v Moldave n.B.

Mimo spoločných akcií uskutočnili ďalších 42 akcií koordinovaných S. Dankom. Realizoval sa najmä povrchový prieskum a sondovacie práce na kratších jaskyniach v Medzevskej pahorkatine, na Jasovskej planine aj s využitím intenzívnej mechanizácie a kopáčskych prác.  V spolupráci s pracovníkmi NP Slovečnský kras a skupinou Adonis ten sa realizoval povrchový a vyhľadávací prieskum v Zádielskej doline v svahoch Zádielskej planiny a planiny Horný vrch.

Lačnovský kaňon, Zlá diera

Tradičné miesto súvisiace s našou dávnejšou aktivitou je Lačnovský kaňon. Tu využívame malú chatku po skautovi Šošovi. Zaoberáme sa opravou chodníkov, mostíkov a studničiek, je to miesto stretnutí s členmi o.s.Prešov, kde realizujeme v jaskyni Zlá diera spoluprácu na výskume skvapových vôd.  Tiež sme spolupracovali pri odkrývaní jaskyne Malé Abri v doline Peňažnice. Spolu sa na tejto základni uskutočnilo 49 povrchových akcií

Výskum chemickej denudácie krasu

Už 4. rok realizujeme meranie úbytku štandardizovaných vápencových doštičiek zakopaných v itých hĺbkach v pôde a na povrchu na Jasovskej a Silickej planine. Raz sa 3 mesiace je potrebné doštičky vykopať, v laboratóriu vysušiť a presne odvážiť a znova zakopať. Vyžaduje to 8 x do roky navštíviť dané lokality. Očakávame od dlhodobej rady pozorovaní a korelovan í s klimatickými faktormi predtavu o znížení povrchu, tvorbe škrapov, závrtov a priepastí.

Zahraničné akcie:

Z.Hochmuth v rámci exkurzie navštívil 2x jaskyne Moravského krasu a v Ománe kratový cenot Thidab. S. Danko sa zúčastnil v Maďarsku exkurzie do jaskýň pohoria Vertes a Bükk. Tiež sa podieľal na akcii maďarských a domácich jaskyniarov v Rumunsku.
Alena a Karsten Gessert, pôsobiaci v Nemecku  sa v roku 2019 zúčastnili troch výskumných táborov. Pri jaskyni Wimsener Höhle (Švábska Alba, Nemecko, 23.2.2019)  išlo o výskum a prolongovanie fluviokrasovej jaskyne, potápačskej lokality, ktorá je momentálne dlhá 1260 m. Ide o najhlbšiu potápačsku lokalitu v Nemecku s hĺbkou 60 m. Výskumného tábora pri meste St. Goar (Nemecko) sa spolu žúčastnilo ca 15 jaskyniarov (20.-23.6.2019). Hlavnou náplňou bol prieskum a mapovanie starého banského diela Gute Hoffnung. Ťažilo sa tu olovo a zinok, časť obzorov prechádza popod rieku Rýn, časť je zaplavená a veľmi nestabilná. Trtetí výskumný tábor exkurzného charakteru sa uskutočnil v meste Ornans (Francúzko, Francúzska Jura) v termíne 29.5.-2.62019. Počas tohto tábora bolo možno navštíviť všetky otvorené jaskyne v okolí mesta. Gessertovci navštívili jaskyne Grotte des Faux Monayeurs, Source du Pontet, Source de la Loue, Source Dr Lison a Grotte Sarrazine.

V septembri 2019 sa uskutočnila každoročná akcia Eurospeleo organizovaná FSE, tentoraz bolo hostiteľskom krajinou Bulharsko. Na kongrese sa zúčastnilo viac ako 500 jaskyniarov z európskych aj neeurópskych krajín. Niekoľko dní sa nieslo v duchu prednášok, filmov, fotografií aj speleoolympiády. Ešte pred samotnou akciou sa uskutočnil predkongresový kemp v západných Rodopoch. Počas toho navštívili jaskyne Diablovo garlo, Haramijska, Yagodinska, Prohodna Cave a Saeva Dupka.

Karsten Gessert bol členom záchranného tímu, ktoré 29.júla 2019 zachraňoval povodňovou vlnou uväznených mužov v jaskyni Falkensteiner Höhle (Nemecko). Išlo o sprievodcu cestovnej kancelárie a klienta. Po 24 hodinách bola akcia ukončená úspešne.

Karsten viedol 8.9.2019 prieskumnú akciu s prístrojom Cavelink v jaskyniam Blautopf  a Vetterhöhle (Nemecko). Išlo o hľadanie spojenia medzi jaskyňami. Akcia prebehla úspešne iba čiastočne, spojenie bolo nadviazané, ale nie príliš kvalitné. Spojenie má význam pri potenciálnej záchrannej akcii v tak komplikovanom jaskynnom systéme.

Publikačná činnosť

Najväčším úspechom je publikovanie príspevku o zmenách ľadovej výplne Silickej ľadnice na základe lidarových meraní v prestížnom medzinárodnom časopise Cryosphere.  https://www.the-cryosphere.net/13/2835/2019/. Recenzia vyšla v Spravodaji 4/2000. Významný  je príspevok v časopisa Spelunca 9/2019 (Gallay, Šupinský). V Spravodaji vyšlo v r. 2019 niekoľko príspevkov vedúceho speleoklubu. Spoločný príspevok o skenovaní Domice vyšiel v časopise Slovenský kras.  A. Gessert publikovala v časopise Journal of maps a Geographia cassoviensis.

Správu predkladá Zdenko Hochmuth, predseda.                           Schválená výr. schôdzou 29.1.2020

 

Prehľad aktivít členov Speloklubu UPJŠ v roku 2019                                      

  

Skalistý 19

Hochmuth 111

Iní
Kysacká 49
Mikloš 61 Pancuráková 5
Izolátor 12 Danko 58 Košč 5
Domica 24 Šupinský 25 Fusgänger 7
Čertova 3 Kovalik 22
Ľadnica 10 Lacko 10
Zlá diera 4 Čúzyová 1