Atlas jaskyne

Atlas jaskyne Skalistý potok sme vydali v papierovej podobe formou publikácie
pod hlavičnou Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 2013.
ISBN 978-80-970743-2-8. Publikácia je dostupná na sekretariáte SSS.
Pre lepšiu prezentáciu náročného kartografického diela zverejňumeme ju
aj na našej stránke

Na vložení úplnej mapy členenej na listy sa pracuje (19.7.2018)